Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłosiła rozpoczęcie XXIII Edycji Programu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych – „Równe Szanse”, na rok szkolny 2021/2022.

Jeśli twoje dziecko zdobywa bardzo dobre oceny w szkole, warto postarać się dla niego o stypendium, które będzie korzystną nagrodą za wybitne osiągnięcia.

Aby osoba mogła ubiegać się o stypendium musi spełniać dwa warunki. Pierwszym z nich jest zameldowanie w powiecie wieluńskim lub uczęszczanie do szkoły na terenie tego powiatu. Drugim, kluczowym warunkiem jest posiadanie ocen na wysokim poziomie. Istnieją dwie kategorie oceny wyników: Absolwent (średnia na świadectwie to minimum 5,0) oraz Uczeń Szkoły Ponadpodstawowej (średnia min. 4,50).

Aby złożyć wniosek o dotację należy pobrać wzór z biura Fundacji przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 , w pokoju 205 lub ze strony www.fundacja.wielun.pl. Wnioski przyjmowane są do dnia 20 października 2021 roku, do godziny 15.30, w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć kilka dokumentów. Chodzi przede wszystkim o kserokopię świadectwa uzyskanego w zeszłym roku szkolnym 2020/2021. Musi być ona poświadczona za zgodnością z oryginałem przez szkołę, w której było wydane świadectwo. Można też okazać do wglądu oryginał. Jeśli uczeń miał dodatkowe osiągnięcia w konkursach i olimpiadach musi również przedstawić dokument potwierdzający te osiągnięcia zgodnie z pkt II ust. 1, ppkt. c) Regulaminu programu „Równe Szanse”.

“Równe Szanse” to także możliwość otrzymania stypendium specjalnego przeznaczonego dla uczniów z powiatu pajęczańskiego, zamieszkałych w zasobach Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej lub będących dziećmi pracowników firmy Wielton S.A. (opieczętowany wniosek do pobrania w siedzibie firmy Wielton S.A.).

Życzymy wszystkim dobrym uczniom dalszych sukcesów w nauce oraz przyznania stypendium za zasłużone wysokie wyniki. Miejmy nadzieję, że będzie to zachęta dla młodzieży do podejmowania trudnych, ale nagradzanych działań.