Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) z siedzibą w Łodzi dokonała podsumowania liczby wypadków, które miały miejsce na obszarach gospodarstw rolnych. Wynikiem przeprowadzonej analizy były szczegółowe dane dotyczące powiatów wieluńskiego, wieruszowskiego i pajęczańskiego.

W 2023 roku, w obrębie powiatu wieluńskiego, odnotowano 56 incydentów związanych z pracą rolniczą. Liczba ta była wyższa o jedno zgłoszenie od liczby zaobserwowanej w roku 2022, co stanowi wzrost o 1,8%. Wśród tych zdarzeń, aż połowa przypadła na upadki osób pracujących na farmach. Następnie, zdarzenia takie jak uwikłanie lub uderzenie przez ruchome części maszyn rolniczych stanowiły 11,5% wszystkich zgłoszeń.

Przenosząc uwagę na powiat wieruszowski, można zauważyć, że w 2023 roku odnotowano tam 24 wypadki. Oznacza to wzrost o trzy incydenty w porównaniu do poprzedniego roku. Tym razem, wypadki związane z upadkami osób stanowiły 52,2% wszystkich zgłoszeń. Inne często zgłaszane incydenty obejmowały uwikłanie lub uderzenie przez ruchome części maszyn rolniczych, które stanowiły 13% wszystkich przypadków.

Na terenie powiatu pajęczańskiego, według danych KRUS, w 2023 roku zgłoszono 26 wypadków. Jest to liczba niższa o osiem zgłoszeń w stosunku do roku 2022. Najczęściej dochodziło tam do upadków osób pracujących na gospodarstwach rolnych – stanowiły one ponad 57% zgłoszonych incydentów. Następnie, grupą często notowanych zdarzeń były te związane z uwikłaniem lub uderzeniem przez ruchome części maszyn rolniczych, których odsetek wyniósł 21,4%.